Kategorier
Kina Kultur Politik Taiwan

ABF sprider sossepropaganda – får skattebetalarnas pengar

Arbetarnes bildningsförbund (ABF) är en socialdemokratisk organisation som uppbär omfattande skattemedel för sin verksamhet, som syftar till att bedriva studiecirklar och andra slags bildande arrangemang. Ett villkor för att få stöd av ABF är att verksamheten präglas av Rörelsens värderingar.

En organisation som tydligen inte kvalificerar sig för stöd är den kinesiskspråkiga skolan i Sverige, enligt rapportering i statsunderstödda medier. Orsaken härtill skulle vara att skolorna sprider «Kommunistpartiets världsbild», omfattande synen att Taiwan är kinesiskt territorium.

Det senare är emellertid inte bara Kommunistpartiets uppfattning, utan även Taibeis, och detta per konstitution. Det är även hela världens uppfattning, enligt formellt beslut i FN 1971 och i den praxis som ger att blott ett dussin stater «erkänner» Taiwan som självständigt.

Rättsstatens styrdokument samt internationell praxis är emellertid inget som statsteve och TV4 bryr sig särskilt mycket om (och inte heller ABF), eftersom man där tycks vara helt oense med såväl Sveriges regering som världen i stort om principen (eller policyn) om ett Kina. Man har således en helt egen uppfattning, nämligen att Taiwan är ett «land», i vart fall «i praktiken».

Men «i praktiken» vågar Taibei inte deklarera självständighet, varken muntligt eller per grundlagsändring, eftersom konsekvensen är omedelbar invasion från fastlandet. Det finns inte heller något folkligt stöd för en sådan deklaration, eftersom den förkrossande majoriteten i provinsen föredrar status quo, tanken att saken skjuts på framtiden.

De statsunderstödda medierna förväxlar konsekvent styrande Framstegspartiets linje med Taiwans, och i själva verket finns sedan demokratiseringen kring 1990-talet en polarisering i synen på Taiwan som en del av Kina, med ungefär hälften i vardera lägret (grönt respektive blått). Nationalistpartiet förespråkar således alltjämt en återförening, om än under dess ledning.

Nå, det vore förstås tjänstefel av de kinesiskspråkiga skolorna att framföra en secessionistisk hållning, och det är i själva verket en fullständigt barock tanke att man skulle förfara så, bara för att blidka värdlandet. Oavsett detta kommer barnen ändå att få denna världsbild inympad med bröstmjölken, eftersom det är en helt allmän uppfattning bland kineser. Vi talar alltså om den sedvanliga puritanistiska värdegrundspolitiken utan praktisk konsekvens i verkligheten.

Man kan också notera att andra språkskolor har en motsvarande hållning, exempelvis Engelska skolan. Detta för att syftet med sådana institutioner är att bibevara en kulturell identitet, som inte bara omfattar språk utan även filosofi, moral, historia och en viss grundläggande politisk syn. Det man egentligen vänder sig emot är här att Kinas system inte är som vårt, och att man därför enligt Rörelsens värderingar bör knoppa av vidare stöd till de kinesiska barnens kulturella fortbildning.

Detta är naturligtvis ABF:s suveräna beslut, men man måste ändå notera den svarta ironin i att organisationen allltså uppbär skattemedel av dig och mig för att sprida och uppmuntra information, värderingar och annat socialdemokratiskt stoff som du och jag kanske inte delar. Staten bör därför knoppa av ABF på motsvarande sätt.

Tiopunktslinjen berättar om Kinas territoriala anspråk, men tydligen får man inte framföra detta i kinesiskspråkiga skolor. Är man medveten om att demokratiska Taiwan har exakt samma anspråk, och att angränsande länder har motsvarande anspråk?