Kategorier
Kina Politik USA

Sverige eller Kina störst miljöskurk? USA.

Frågan kan tyckas vara retorisk för en del, givet att Kina inte bara släpper ut mängder med koldioxid från fossila energislag, utan därtill bygger nya kolkraftverk i accelererande fart. Paradoxen här är att Kina även är världsledande i grön teknik, och man bygger således ut vindparker, solkraft och för all del även kärnenergi i lika rasande tempo, med mål att bli koldioxidneutralt 2060.

Men Kina är samtidigt ett så mycket större land än Sverige, med en befolkning som räknar 140 gånger fler. Per capita ser saken således helt annorlunda ut, och med 2021 års siffror har vi för Sveriges vidkommande 3.42 ton CO₂ per person och år, och för Kina 8.05 ton.

Sverige importerar koldioxid genom varuimport, medan Kina exporterar.

Men det är inte hela sanningen, eftersom Kinas produktion och därmed behäftade utsläpp är en direkt funktion av vår import av kinesiskt gods, såväl direkt som indirekt. Din iPhone tillverkas alltså inte i Skövde, och inte heller din Samsung-skärm, din elbil eller elektroniken och plasten i dina övriga prylar, oaktat att elektronikindustrin är oerhört frestande på miljön utöver utsläppsfrågan.

Med korrektion för handel har Sverige (2020) 68.56 % högre utsläpp än vad produktionen inom landet orsakar, vilket ger den korrigerade siffran 5.76 ton per person och år. Kina är istället en nettoexportör av koldioxid, och har 8.42 % lägre utsläpp än nominell produktion, vilket ger siffran 7.37 ton per person och år. Kinas utsläpp per capita är då 28 % större än Sveriges.

Med hänsyn tagen till handel är Kina i samma härad som Sverige och EU vad gäller utsläpp, och skurken finns någon annanstans.

Man kan också anlägga ett mer dynamiskt synsätt på saken, och konstatera att Sverige industrialiserades långt tidigare än Kina. Med hänsyn till kumulativa utsläpp och med dagens folkmängd som schablon, har Sverige sedan industrialismen tog sin början släppt ut 503 ton per capita, medan Kinas motsvarande siffra är 178 ton. Sverige är i historiskt perspektiv därför 2.82 gånger mer miljöskurk än Kina, även om det senare landet snabbt knappar in.

Kalkylen föranleds av en opinionsundersökning, i vilken man ställer frågan huruvida det är viktigare att Sverige minskar sina utsläpp än att Kina gör det. Utfallet är efter gängse partilinjer, med 57 % rödgrönrosa väljare bakom tanken att Sveriges utsläpp är viktigare, och med blott 8 % av gulblåbruna väljare av samma åsikt.

Men frågeställningen är direkt hjärndöd, givet resonemanget ovan. Man kan inte isolera landet Kina från den globala handel som länge har flyttat produktion till Kina samtidigt som konsumtionen i Väst har ökat. Det är annars tämligen självklart att störst effekt fås om de allra största utsläpparna reducerar, men det förutsätter alltså att vi då drar ned på den konsumtion som ytterst ligger till grund för utsläppen.

Även den kumulativa volymen är av vikt, eftersom det rör en rättviseaspekt. USA är den ledande miljöboven alla kategorier, både vad gäller momentana utsläpp per capita (handelsjusterat) samt historiska kumulativa. Fram till 2021 har USA släppt ut 422 Gt CO₂, medan Kinas motsvarande numerär är 249 Gt.

Med momentan befolkning som schablon ger det 422/249·1400/331 = 7.2 gånger mer utsläpp för USA per capita. Det är sådana massiva historiska utsläpp som har gett USA världsdominans, och det är nog orimligt tro att Kina, Indien och andra senindustriella makter ska godta den aritmetiken.

Det är av det skälet IPCC med flera i sina kalkyler räknar med ökande utsläpp för Kina och Indien, och det är av den orsaken man hellre bör peka med hela armen mot USA snarare än Kina eller för den delen Sverige.

Kumulativa utsläpp, nominella värden. Per capita är Kina ännu ingen aktör av rang vad gäller utsläpp, medan USA är ohotad etta oavsett mått.