Kategorier
Kultur

Hur många kön?

Förr i världen var allt ganska enkelt. Det fanns män med snopp och kvinnor med snippa, två kön av det slag som naturen selekterat fram genom hundratals miljoner år av evolution i syfte att säkra artens fortbestånd och vaska fram kombinationer av genuttryck för att hantera en föränderlig värld.

Numera är det mer komplicerat. Halvkön och andra naturens experiment har visserligen alltid varit kända, men har aldrig erkänts som specifika könstillhörigheter. Kromosomrubbningar som ger obestämd androgyn eller tvekönad intersexuell form förekommer i ett antal olika varianter, och dessa ses idag som särskilda biologiska kön. För enkelhets skull ska vi här definiera mängden av biologiska kön som B = {M, K, A, I, Am, Ak} av manliga, kvinnliga, androgyna och intersexuella personer. Am och Ak innebär androgyna personer med specifikt manliga respektive kvinnliga könsdelar.

Men könet är inte bara biologiskt, säger man. Det finns även ett socialt kön, ett genus, som definierar hur människor beter sig enligt typiska mallar. Socialt kön behöver inte överensstämma med biologiskt kön, och en man kan således uppvisa typiskt kvinnligt beteende och vice versa. Här definierar vi mängden av sociala kön som G = {m, k, a, i, ∅}, det vill säga manligt, kvinnligt, androgynt, intergender samt ingetdera.

Varken biologiskt kön eller socialt kön behöver ha något med sexuell preferens att göra, hävdar man bestämt. Man kan vara biologisk man klädd i kjol men ändå föredra kvinnor. Vi kan således definiera sexuellt kön som mängden S = {het, hom, bi, pan, asex} för personer som är heterosexuella, homosexuella, bisexuella, pansexuella och asexuella. Pansexualitet är som bisexualitet för såväl biologiskt som socialt kön.

Trivialt kan man nu kombinera dessa mängder B x G x S, varvid man får 150 olika slags kön beroende på biologiskt, socialt och sexuellt kön. Istället för det förlegade entydiga binära synsättet har vi en maffig vektor i tre dimensioner. Exempelvis (K, k, het) betecknar en vanlig heterosexuell kvinna som beter sig som en kvinna traditionellt gör, medan (M, a, pan) betecknar en man med androgynt socialt mönster och sexuell aptit för allt.

Men man kan gå vidare. I mängderna ovan antas personerna vara samtyckande vuxna individer, men det finns för all del även sexuella uttryck som omfattar företeelser som mestadels är kriminaliserade och inte ens erkänns som en specifik läggning. Vi har således även ett transitivt kön definierat av mängden T = {N, P, L, Z, O}, där N är normalstadium, P omfattar pedofila uttryck, L innebär lik, Z avser djur och O står för objekt av olika slag. Vi täcker med denna utvidgning in i stort sett alla sexuella uttryck, och mängden kön uppgår nu till 750 stycken. En person (M, i, bi, P) är till exempel en bipedofil man med intergenderbeteende.

Även en mängd med metamorfiskt kön M = {mask, fem, eun} kan definieras för personer som har modifierat det av naturen givna tillståndet. mask och fem står här för en person som på kirurgisk väg har försetts med manliga respektive kvinnliga könsdelar, medan eun betecknar en person som har avlägsnat dem. I teorin skulle man även kunna tänka sig medicinsk intersexuell metamorfos, men såvitt jag förstår är det få i verkligheten som önskar bli hermafroditer.

Matrisen B x G x S x T x M omfattar således närmare 2000 möjliga könstillhörigheter, och det börjar bli svårt att orientera sig i mångfalden av spännande sexualiteter. Alla kombinationer är dock inte längre möjliga, eftersom en man inte kan metamorfera sig till man och motsvarande för kvinnor. En person (K, i, hom, N, mask) betecknar en till man opererad biologisk kvinna med intergenderbetende och homosexull läggning av normalgrad.

Vi har kommit långt i vår liberala ansats att befria människan från stigmatisering och det tunga oket av att uppleva sig befinnas i fel slags kroppshydda. Men har vi därmed verkligen tömt ut alla möjligheter, eller finns det fler tänkbara könskategorier?

Man kan till exempel tänka sig ett pluralitetskön P = {sing, dual, plur} för den som inte nöjer sig med trist parsex utan föredrar två eller flera partner. Även kategorin Z kan vederfaras tämligen omfattande expansion, då personer som dras till hästar kanske inte går att likställa med sådana som gillar kor eller hönor.

Vidare kan man definiera en mängd E = {kau, asi, afr, oce, uni} för etnisk sexualitet, då det finns bestämda läggningar för vissa etniciteter likväl som universell aptit. Själv placerar jag mig entydigt i det gula facket, medan andra kan ha en annan preferens. Ett generationellt kön g = {y, =, ä} av yngre, jämngamla och äldre skulle likaså kunna definieras.

Vidare finns ingen särskild anledning att begränsa sig till könsdysforiska tillstånd, då även artdysfori är en valid kategori. Den upplevda arttillhörigheten torde ha bäring även på sexualiteten, och vi skulle därför kunna definiera en artsexualitet A genom mängden av tänkbara djur inklusive människor. En person kanske identifierar sig som en örn, men har likväl preferens för getter.

Resonemanget kan även tillämpas för upplevd etnicitet, då en vit person kan känna sig som en svart eller en amerikansk urinvånare, så kallad etnodysfori. Det är en till E parallell mängd R = {kau, asi, afr, oce, =}, men där elementen betecknar subjekt snarare än objekt.

Den slutliga mängden B x G x S x T x M x P x E x g x A x R bestämmer därför samtliga möjliga kön, och antalet element är här inte fixt. Det är inte bara så att vi nu har tappat räkningen, utan det är en i princip ouppräknelig mängd, en sant kontinuerlig könspalett lika steglös som färgerna i regnbågen.