Kategorier
Kultur Politik Religion Språk

Bibelen 2026, inshallah

De kristnas skrift brukar översättas med något sekels mellanrum, för att i någon mån göra innehållet läsligt för nyare generationer i en mer modern språkskrud. Eftersom senaste utgåvan kom för bara tjugo år sedan, kunde man tro att nästa version låge längre bort i tiden, men man planerar nu att lansera en nyöversättning redan 2026.

Saken motiveras med förnyat kunskapsläge om de grekiska urkunderna, men kunde även ha något att göra med det faktum att den första officiella översättningen till svenska av «nya testamentet» trycktes 1526 på Gustav Vasas uppdrag, som ett led i den då pågående reformationen. Sverige fick ju en protestantisk statskyrka över en natt 1524, då påvens makt över religionen drogs in och ersattes med ett nationellt salighetsverk på lutheransk grund.

J Första timanom tha all tingh waro skapat, Tha skop gudh himel oc iordh Jordhen hon war än thom oc onyth oc mörker war ower all element, Oc gudz andhe gaffs ower alla elementa, Tha sagdhe gudh wardhe lyws, Oc genstan j samma ordhe wardh lyws, Oc gudh han saa oc wndherstodh at lywset war nyttogt oc gaat, Oc thy at skildhe han lyws oc mörker, lyuset kalladhe han dagh oc mörkret nat, Oc ther mz wardh qwäldher oc morghon Första daghen ther näst sagdhe gudh wardhe fästa oc stadughet mit j watneno, Oc the fästan hon skili watn fran watne, Oc gudh han giordhe fästo oc stadughet, Oc mz the fästonne, thz är mz enom stadwghom hymel Tha at skeldhe gudh thz watnet som war wndher hymilenom, fran thy watnena som war owan för hymlenom Oc thy kalladhe gudh fästona oc stadoghetena hymil, Oc swa war fran qwälle oc til morghon annar daghen.

1 Mos, 1502 (Vadstena, handskrift)

Inofficiella översättningar i klostren fanns förstås redan från 1200-talet, och bibelen är en viktig skrift såtillvida att den är en likare med vilken man kan studera språkets utveckling, i svenskan såväl som andra språk. Gustav Vasas bibel är därvidlag ett exempel på den äldre nysvenska som då hade etablerats under hanseatiskt lågtyskt inflytande.

J Begynnelsenn skapadhe Gudh himmel och iord. Och iorden war ödhe och toom, och mörker war på diwpet, och Gudz ande sweffde offuer watnet. Och Gudh sadhe, Warde liws, Och thet wardt liws, Och Gudh sågh liwset at thet war gott. Tå skilde gudh liwset jfrå mörkret, och kalladhe liwset, Dagh, och mörkret, Natt. Och wardt aff affton och morghon förste daghen. Och Gudh sadhe, Warde itt fäste emellan watnen, och åttskilie watn jfrå watn. Och gudh giorde fästet, och åttskilde thet watnet som war vnder fästet, jfrå thet watn, som war offuan fästet. Och thet skeedde så. Och Gudh kalladhe fästet, Himmel. Och wardt aff affton och morghon, then andre daghen.

1 Mos, 1541 (Gustav I)

Officiella översättningar av hela bibelen föreligger från 1541, 1618, 1703, 1917 och 2000. Svenska kyrkan är alltjämt en statskyrka som regleras hårt i lag, men den formella och kosmetiska skilsmässan från staten år 2000 gör att 2026 års översättning sker av biblicister i Svenska bibelsällskapets regi utan direkt statlig inblandning.

I Begynnelsen skapade Gudh Himmel och Jord. Och jorden war öde och toom, och mörker war på diupet, och Gudz Ande swäfde öfwer watnet. Och Gudh sade: Warde Lius, och thet wardt lius. Och Gud såg liuset at det war godt. Tå skilde Gudh liuset ifrå mörkret. Och kallade liuset Dagh, och mörkret Natt. Och wardt af afton och morgon then förste dagen. Och Gudh sade: Warde ett Fäste emellan watnen, och åthskilje watn ifrå watn. Och Gudh giorde fästet, och åthskilde thet watnet som war vnder fästet, ifrå thet watn, som war ofwan fästet. Och thet skedde så. Och Gudh kallade fästet Hiummel. Och wardt af afton och morgon then andre dagen.

1 Mos, 1703 (Karl XII)

Kristendomen har från allra första stund varit en anpasslig ideologi, som har lagat efter läge beroende av de politiska omständigheterna. Efter Västroms fall lät man således religionen utvecklas efter de nya germanska herrarnas önskemål, vilket sedermera ledde till schism och splittring med den östromerska kyrkan, likväl som den ortodoxa. Reformationen åstadkom ytterligare split, och därefter har även skett en veritabel kärnklyvning i tusentals enskilda samfund med något olika inriktning. Herrens vägar är outgrundliga.

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet. Och Gud sade: «Varde ljus»; och det vart ljus. Och Gud såg att ljuset var gott; och Gud skilde ljuset från mörkret. Och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det vart afton, och det vart morgon, den första dagen. Och Gud sade: «Varde mitt i vattnet ett fäste som skiljer vatten från vatten.» Och Gud gjorde fästet, och skilde vattnet under fästet från vattnet ovan fästet; och det skedde så. Och Gud kallade fästet himmel. Och det vart afton, och det vart morgon, den andra dagen.

1 Mos, 1917 (Gustav V)

För varje tid har kyrkan haft att attrahera nya själar, i den mån man inte med maktspråk har kunnat tvinga på populasen dess doktriner. I vår postkristna postmoderna tid för både statskyrkan och frikyrkorna en tynande tillvaro med sjunkande medlemstal, samtidigt som det demografiska underlaget förändras kraftigt. Det är bara en tidsfråga innan islam är den främsta aktiva religionen i Sverige, vilket kommer att ställa saker och ting på sin spets.

Statskyrkan har redan tagit sats för en sådan utveckling, bland annat genom livligt «ekumeniskt» samarbete med islam. Dess kvinnliga härförare Antje Jackelén har som valspråk «Gud är större», det vill säga det man på arabiska uttalar «ʾAllāhu ʾakbar», och man bedriver en viss mission i orten för att locka till irtidad (apostasi) bland de kulturmuslimska invånarna, samtidigt som man välkomnar nyfrälsta migranter med öppna armar.

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. Gud sade: «Ljus, bli till!» Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen. Gud sade: «I vattnet skall ett valv bli till, och det skall skilja vatten från vatten.» Och det blev så. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet. Gud kallade valvet himmel. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen.

1 Mos, 2000 (Carl XVI)

Med den omfattande migrationen och klyvningen av samhället i subkulturer i utanförskapsområdena kommer även en kulturell förskjutning, inte minst i språket. Svenskan har som alla andra språk alltid påverkats av influenser utifrån, och de händelser vi bevittnar i nutiden kommer på samma sätt att ha inverkan inte bara på ordförråd utan kanske även grammatik – exempelvis V2-regeln lär småningom försvinna om blattesvenskan får större genomslag i det allmänna språket.

En adekvat översättning av den heliga skrift måste därför anpassas efter dessa nya kulturella förutsättningar, genom att inkorporera en för tiden lämplig språkdräkt och sådana kulturella referenser som är begripliga för samtiden, utan att för den skull begå våld på den ursprungliga traditionen. Inledningen av skriften skulle därför kunna komma att te sig enligt följande, enligt undertecknads ödmjuka förslag:

Wallah, i början Allah gjorde kaoz med himmel o jord. Jorden var chok keff, yani, djupen var kale o en gudsvind rullade fram på vattnet. «Sho bre, tänd lyset!» Aboow, vart ljus. Inshallah, o Mannen tyckte de va halal, yani, han delade lyset från mörkret. Allah sa lyset var dag o mörkret han sa var natt. Händish kväll och morgon, första dan. Mannen sa: «I vattnet ska va en dom, som ska dela vattnet.» Så händish. Gud gjorde domen och skilde vattnet under och över domen. Mannen sa domen var himlen. Yalla, händish kväll och morgon. Det var den andra dan, o Allah chillade.

1 Mos, 2026 (Victoria I)

Huruvida det verkligen blir en så omfattande revidering återstår att se. Kristendomen är trots allt en konservativ kraft, som knappast leder utvecklingen vare sig i språkligt, politiskt eller annat hänseende. Men samtidigt blöder kyrkan och är i desperat behov av en ansiktslyftning för att kunna vidmakthålla sitt gudomliga rike i nationen, och för den skull kan man behöva tala med blattar på blattars vis när stammisklientelet av tvångsanslutna pensionärer faller av pinnen i allt snabbare takt. Inshallah!